Římský král odměnil Přemysla Otakara. Listiny potvrzující české království zdobí zlatá bula

Římský král odměnil Přemysla Otakara. Listiny potvrzující české království zdobí zlatá bula zdroj: MVCR.cz

26. 9. 2012, 6:51 | Jakub Hájek

stalo se 26. září 1212 starší

Basilej – Římský a sicilský král Fridrich II. Štaufský dnes vydal soubor tří důležitých listin adresovaný našemu panovníkovi Přemyslu Otakarovi. Potvrzují královskou hodnost našeho krále, s tím, že on i jeho nástupci mají držet České království dědičně.

Na dnešní tiskové konferenci v Basileji to oznámil Fridrichův mluvčí. Neaktualitám mimo jiné potvrdil, že se jedná o vyjádření díku Přemyslu Otakarovi za pomoc v těžkém boji o říšskou královskou korunu.

Sedmnáctiletý mladík a budoucí římský císař Fridrich II. v současné době ovšem disponuje pouze pečetí Království obojí Sicílie a touto zlatou bulou také zpečetil vydané listiny.

Ochotný tiskový mluvčí předal naší redakci překlad první z tří listin a my tak můžeme s obsahem listiny seznámit naše velevážené čtenářstvo:

„Fridrich, z boží milosti volený císař římský a po všechny časy rozmnožitel, král Sicílie, vévoda Apulie a kníže Capue.

Poněvadž ozdoba a moc císařská předchází náš stav, že nejen hodnosti ostatních knížat, ale také královská žezla uděluje náš majestát, považujeme za slavnou a velikou věc, že v tak velikém dobrodiní naší štědrosti i jiným vzrůstá přírůstek královské důstojnosti, aniž by tím naše vznešenost trpěla nějakou újmu.

Proto my, přihlížejíce k přeslavným službám oddanosti. které veškerý lid Čechů od dávného času věrně i oddaně prokazoval císařství římskému, a že jejich jasný král Otakar od začátku mezi jinými knížaty, zvláště před ostatními, nás zvolil císařem a při naší volbě ustavičně a užitečně setrval; jako milý náš strýc, zbožné paměti král Filip, učiniv poradu se všemi knížaty, ustanovil svým privilegiem, i my jej králem ustanovujeme a potvrzujeme, a tak posvátné a důstojné ustanovení schvalujeme a České království svobodně a beze všeho vymáhání peněz i obvyklé spravedlnosti dvora našeho jemu a jeho nástupcům na věky propůjčujeme.

Chtějíce, aby kdokoli od nich bude zvolen králem, k nám nebo našim nástupcům přijel a náležitým způsobem odznaky královské přijal. Také povolujeme, aby on a jeho nástupcové drželi všechny hranice, které zmíněnému království patří, ať by jakkoli byly odcizeny. Také jemu a jeho dědicům úplně povolujeme právo a moc potvrzovati biskupy jeho království; avšak tak, aby se těšili té svobodě a bezpečnosti, kterou mívali od našich předchůdců. Ustanovujeme potom z nadbytku naší štědrosti, že řečený jasný král nebo jeho dědicové nejsou povinni choditi na žádný náš sněm, než který bychom svolali do Bamberka nebo do Norimberka.

Pokud bychom nařídili konat sněm v Merseburku, jen tehdy jsou povinni přijíti, jestliže kníže polský, jsa pozván, přijde a mají mu poskytnout doprovod, tak jako předchůdcové jeho, kdysi králové čeští, činívali. Avšak tak, aby jim napřed byla určena lhůta šesti neděl k příchodu ke zmíněným sněmům. S tou však výhradou, kdybychom my nebo naši nástupci byli v Římě korunováni, ponecháváme na vůli řečenému králi Otakarovi nebo jeho nástupcům, zda nám pošlou tři sta oděnců nebo zaplatí tři sta hřiven.
K trvalé paměti a moci tohoto našeho ustanovení a potvrzení poručili jsme toto privilegium napsati rukou Jindřicha z Paříže, notáře a věrného našeho, a naší zlatou bulou utvrditi, roku, měsíce a indikce níže psaných.

Této věci svědkové jsou tito: arcibiskup z Bari, biskup z Tridentu, biskup z Basileje, biskup z Kostnice, biskup z Churu; opat z Reichenau, opat ze St. Gallen, opat z Weissenburgu, Bertold z Neuffen, protonotář královského dvora; hrabě Oldřich z Kiburku, hrabě Rudolf z Habsburku a lantkrabě z Alsaska, hrabata Ludvík a Heřman z Froburku, hrabě Werner z Hohenburku, šlechtic Arnold z Wartu, fojt Rudolf z Rapperswillu, Rudolf z Ramensberku, komorník Albero z Tanenhausu a mnoho jiných velmožů a šlechticů a svobodníků. jejichž svědectvím je toto privilegium potvrzeno.
Stalo se léta od vtělení Páně tisícího dvoustého dvanáctého, v měsíci září, v patnácté indikci. skutečného království pána našeho Fridricha, nejjasnějšího zvoleného císaře římského a po všechny časy rozmnožitele říše, krále Sicílie, roku patnáctého.

Dáno ve vznešeném městě Basileji rukou místoprotonotáře Oldřicha dvacátého šestého září šťastně. Amen.“

Historické souvislosti

Král Přemysl Otakar vstoupil do evropské politiky s cílem vytěžit pro sebe a náš stát maximum z trvalého úpadku centrální panovnické moci v římsko-německé říši, který započal smrtí Jindřicha VI.

Nejdříve byl spojencem krále Filipa Švábského z dynastie Štaufů proti Otovi IV. z rodu Welfů. Odměnou mu bylo to, že v září 1198 ho nechal Filip v Mohuči korunovat na krále a vydal mu privilegium, jehož obsah se nyní promítl do textu listin vydaných Fridrichem II.

V roce 1203 Přemysl naopak podpořil krále Otu, který potvrdil jeho svobody a Přemysl jím byl znovu korunován. Tím Přemysl získal podporu papeže Inocence III.

Po Otových vojenských neúspěších přešel Přemysl zpět na stranu Filipa, avšak když byl Filip roku 1208 zavražděn, znovu se přiklonil k Otovi. Tehdy papež Inocenc III. uznal Přemyslovu dědičnou královskou hodnost.

V mocenských bojích se nakonec král Přemysl postavil proti Otovi, na stranu mladičkého Fridricha II. Štaufského, syna Jindřicha VI., zvoleného tohoto roku římským králem.

Křištálová kouleVěštecká koule

Tak zvaná Zlatá bula sicilská symbolicky uzavře raně středověkou etapu vývoje českého státu a právně anuluje důsledky jeho krize z konce 12. století. Český stát se za Přemysla Otakara I. změní v obecně uznané dědičné království, v němž trůn vždy získává králův prvorozený syn.

České království, součást Svaté říše římské, zaujme klíčovou pozici ve střední Evropě a ve 13. století vstoupí do zápasu o mocenskou převahu v tomto regionu. Za přemyslovských králů, projde český stát převratnými ekonomickými a společenskými změnami, v jejichž důsledku se stane vrcholně středověkým státem západoevropského typu.

Někteří budoucí badatelé se ale budou klonit k názoru, že význam Zlaté buly sicilské byl nadhodnocen v 19. století, kdy sloužila jako právní doklad o historickém nároku českého národa na vlastní státnost. A odtud byla tato interpretace přenesena do učebnic a do veřejného povědomí.

Za stejně důležité listiny budou moci být považována potvrzení o darování královské hodnosti Filipem Švábským a Otou IV. Brunšvickým, která se ovšem nedochovala. Důvody pro budování důležitosti Zlaté buly sicilské budou zřejmě její majestátní vzhled a důležité místo, které jí ve své panovnické koncepci určí Karel IV., který se tak bude snažit navázat na starší domácí přemyslovskou tradici.

Samotný právní význam Zlaté buly sicilské poklesne již po čtyřech letech od svého vydání, kdy bude nahrazena tzv. Zlatou bulou ulmskou a nebude ji zmiňovat ani tzv. Zlatá bula melfská z roku 1231, kterou Fridrich II. potvrdí intronizaci Václava I.

Dne 24. září 2012 bude Zlatá bula sicilská k příležitosti osmisetletého výročí za mimořádných bezpečnostních opatření vystavena pro veřejnost v Národním archivu. Česká národní banka k tomuto výročí připraví zlaté mince s motivy zásadních událostí českých dějin v nominální hodnotě 10 000 Kč.

Zdroj: cs.wikipedia.org, www.ikaros.cz, www.psp.cz, zpravy.ihned.cz, www.denik.cz

Témata: Fridrich II. Štaufský, listina, Přemysl Otakar I., Přemyslovci, Svatá říše římská, Zlatá bula sicilská

špatnýpřijatelnýdobrývelmi dobrývynikající

Diskuse

Přidat komentář

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost. Neaktuality.cz má ale zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Pokud Váš komentář obsahuje urážky, pomluvy, výhrůžky, vulgarismy, spamy nebo vzbuzuje podezření z porušení zákona, vystavujete se riziku, že jej administrátor smaže.

Středa 21. 10. 2020, včera měl(a) svátek Vendelín

RSS Manifest Redakce Registrace Reklama Pro média Kontakt