Soudruh Miloš Jakeš promluvil na prvomájových oslavách v Praze

Soudruh Miloš Jakeš promluvil na prvomájových oslavách v Praze zdroj: Moderni-dejiny.cz

1. 5. 2012, 14:36 | Michal Karas

stalo se 1. května 1989 80. léta

Praha – Vážení spoluobčané, soudruzi a soudružky, drazí zahraniční hosté,

letošní První máj, velký svátek práce a mezinárodní solidarity dělnické třídy všech pracujících, o jehož každoročních oslavách bylo rozhodnuto před sto lety na ustavujícím sjezdu II. internacionály v Paříži, oslavujeme po řadě let opět zde, na Václavském náměstí, v srdci našeho hlavního města.

V místě, jež bylo svědkem mnoha událostí spjatých s důležitými mezníky novodobé historie našich národů, které je proto tak blízké Pražanům a všem občanům naší země.

Co nejsrdečněji vás všechny, účastníky dnešní pražské prvomájové manifestace, zdravím jménem nejvyšších politických, státních a společenských orgánů, prezidenta Československé socialistické republiky soudruha Husáka i jménem svým. Upřímně také zdravíme miliony našich spoluobčanů, kteří se dnes scházejí pod prvomájovými prapory v naší celé zemi. Naše pozdravy patří i všem přítomným hostům ze zahraničí.

Socialismus vtiskl prvomájovým manifestacím nový obsah. Staly se opravdovým svátkem pracujícího člověka, oslavou tvůrčí a svobodné práce. V tento den si více než kdy jindy uvědomujeme, že vše, co tvoří a prostupuje náš život, je dílem obětavosti, dovednosti a úsilí našich dělníků, rolníků a příslušníků inteligence, nejširších vrstev pracujících.

I letos jsou mezi námi soudružky a soudruzi, kteří byli v předvečer Prvního máje poctěni za vynikající pracovní výsledky čestnými tituly hrdina socialistické práce a vysokými státními vyznamenáními. Hluboce si vážíme jejich příkladných budovatelských činů a z celého srdce jim propůjčeným vyznamenáním blahopřejeme.

V májových dnech si připomínáme nezapomenutelné chvíle osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. S úctou vzpomínáme hrdinství a oběti sovětského a československého lidu i dalších národů v boji proti hitlerovskému fašismu. Znovu přitom zdůrazňujeme životní význam našeho přátelství, spojenectví a spolupráce se Sovětským svazem a dalšími socialistickými zeměmi.

Posíláme z naší prvomájové manifestace bojové, soudružské pozdravy sovětskému lidu a jeho leninské Komunistické straně. Přejeme jim nové úspěchy na cestě revoluční přestavby sovětské společnosti.

Stejně tak upřímně zdravíme lid ostatních socialistických republik. Ve jménu společného boje za mír a pokrok zdravíme všechny přátele socialistického Československa, mírumilovné lidi na celém světě. Vyjadřujeme znovu naši solidaritu a podporu všem, kdo bojují za sociální práva pracujících, proti vykořisťování a útlaku, za národní svobodu a nezávislost.

Naše socialistická společnost vstoupila v současnosti do období hlubokých, kvalitních přeměn ve všech oblastech svého života. V zájmu upevnění a zdokonalení socialistickému, urychlení sociálně ekonomického rozvoje země, plnějšího uspokojování materiálních a duchovních potřeb lidí jsme začali prakticky uskutečňovat dílo revoluční hospodářské a společenské přestavby, jejímž iniciátorem je Komunistická strana Československa.

Jde o dalekosáhlé kroky, které se týkají postavení a činnosti podnikové sféry, centrálních orgánů, národních výborů, celé Národní fronty, všech občanů. Jde o další rozvoj socialistické demokracie v zájmu co nejširší účasti lidí na řízení společnosti, prosazení sociální spravedlnosti, o naplňování občanských práv, svobod i povinností a uplatňování všelidských hodnot.

Opíráme se přitom o spolehlivé základy vytvořené na dosavadní cestě socialistické výstavby. Zároveň usilujeme o to, důrazně se vypořádat se všemi zápornými jevy, problémy a nedostatky, které brzdí další rozvoj společnosti.

Vysoce si vážíme silné podpory, kterou má politika přestavby a demokratizace v celé Národní frontě a v naší veřejnosti. Svědčí o tom i živý ohlas, se kterým se setkalo Provolání předsednictva ústředního výboru strany k 41. výročí Vítězného února v pracovních kolektivech, ve stranických, státních a společenských organizacích a orgánech.

Věříme, že tak, jak o tom svědčí přijaté závazky, najde vyjádření v konkrétních tvůrčích činech na všech pracovištích, ve městech a obcích. Svědomitě a iniciativě pracovat, dbát všude na pořádek a kázeň, mít na zřeteli potřeby a zájmy socialistického společnosti – to je ten nejlepší vklad do společného díla.

Budeme dál důsledně a rozhodně pokračovat v uskutečňování přijatých rozhodnutí. V řadě směrů, zejména v ekonomické oblasti, urychlujeme postup nezbytných změn. Mimořádně důležité je účinněji spojovat hospodářskou a společenskou přestavbu s odpovědným plněním úkolů letošního plánu i celé osmé pětiletky v průmyslu, stavebnictví, zemědělství i na ostatních úsecích.

Na tom především závisí realizace sociálního programu, zlepšování podmínek života a práce lidí. Je to o to naléhavější, že i když v letošním roce zaznamenáváme některé pozitivní tendence, problémy z minulých let stále přetrvávají.

Čeká nás velká práce, která bude vyžadovat odvážné uplatňování nových, tvůrčích přístupů v hospodářském a společenském rozvoji, neustupovat před překážkami a těžkostmi, nebát se podstoupit i rizika. Je to však práce v zájmu uskutečňování programu dalšího rozkvětu naší země, o který stojí za to usilovat a bojovat.

K dosažení cílů, které jsme si vytyčili, a k rychlejšímu řešení nahromaděných problémů nemůže vést vyvolání neklidu a napětí ve společnosti, podněcování rozbrojů a porušování zákonů našeho státu, snahy zneužívat obtíží a vtisknout přestavbě jiný než socialistický obsah. To není cesta, která vede kupředu, ale naopak, která může přestavbu jen vážně zbrzdit a ohrozit.

Rozhodující je svorná, poctivá a konstruktivní práce, vysoká občanská odpovědnost, sjednocení všech tvořivých sil našeho lidu. To dnes naše společnost nejvíce potřebuje. K tomu mají co všichni říci, kteří jsou ochotni přiložit ruku ke společnému dílu, všichni opravdoví vlastenci, jímž leží na srdci další socialistický rozvoj naší země.

Nejvyšší politické, státní a společenské orgány budou i nadále dělat vše proto, aby program přestavby a demokratizace byl důsledně uváděn do života. To  považujeme za svůj závazek a odpovědnost vůči milionům občanům. Chápeme to jako náš vklad k upevňování pozic socialismu a míru v mezinárodním měřítku.

Letos jsme také zahájily přípravu XVIII. sjezdu Komunistické strany Československa, který se bude konat v květnu příštího roku. Chceme, aby se jeho příprava stala věcí nejen komunistů, ale i nejširších vrstev občanů. Aby výsledky jeho jednání byly vyjádřením kolektivního rozumu a vůle celé společnosti. Jsme přesvědčeni, že sjezd přijme významné závěry pro další rozvinutí hospodářské a společenské přestavby naší země.

Stejně jako u nás konají se dnes prvomájové manifestace pracujících na celém světě. S veškerým pokrokovým lidstvem nás spojuje touha po pokojném a bezpečném životě v míru, ve světě zbavené hrozby válečné zkázy.

Usilujeme o rozvoj mírové mezinárodní spolupráce založené na rovnoprávnosti a vzájemné důvěře. Máme zájem na společném jednání cest k řešení globálních problémů lidstva. Upřímně proto vítáme pozitivní změny, k nimž v poslední době v mezinárodních vztazích dochází. Rozhodující podíl na tom má konstruktivní mírová politika Sovětského svazu a dalších socialistických zemí, na níž se Československo aktivně podílí.

Tento kurs, založený na novém politickém myšlení, nachází širokou odezvu ve světové veřejnosti, u všech pokrokových, demokratických sil a hnutích, v realistických politických kruzích.

Plně se stavíme za to, aby nadále pokračoval proces jaderného i konvenčního odzbrojování, aby se realizovala opatření k  prohloubení důvěry a bezpečnosti v Evropě. Jsme jednoznačně pro všeobecný zákaz a likvidaci chemických zbraní. Podporujeme všechny návrhy na politické řešení regionálních konfliktů. K vybudování mírového a bezpečného světa vede cesta nikoliv přes konfrontaci, ale přes upevňování vzájemné důvěry, přes rozvoj konstruktivní spolupráce mezi státy a národy.

Československo bude s dalšími socialistickými státy v souladu s životními zájmy našeho lidu nadále iniciativně přispívat k tomu, aby se proces ozdravení mezinárodních vztahů stal trvalým a nezvratným.

Politika hospodářské a společenské přestavby se obrací ke každému, kdo chce aktivně a konstruktivně přispět k rozvoji své socialistické vlasti. Jde o to, všude při její realizaci zvýšit odhodlání a obětavost. O naší budoucnosti rozhodne poctivá budovatelská práce každého z nás.

Jsme přesvědčeni, že pracující našeho hlavního města Prahy a v celém Československu – dělníci, technická a humanitní inteligence, vědci, pedagogové, umělci pracovníci kultury – přispějí svým vkladem k uskutečňování revolučních úkolů, které stojí před námi.

S důvěrou ve vyspělost a tvůrčí síly naší dělnické třídy, družstevních rolníků a inteligence, ve pevné jednotě se Sovětským svazem a dalšími socialistickými země půjdeme dál cestou přestavby a demokratizace naší společnosti, cestou socialismu a míru.

Ať žije První máj!

Ať vzkvétá naše vlast – Československá socialistická republika!

Ať žije socialismus  a mír!

Zdroj: Rudé Právo – Archiv.ucl.cas.cz

Témata: komunismus, Miloš Jakeš, projev, první máj

špatnýpřijatelnýdobrývelmi dobrývynikající

Diskuse

Přidat komentář

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost. Neaktuality.cz má ale zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Pokud Váš komentář obsahuje urážky, pomluvy, výhrůžky, vulgarismy, spamy nebo vzbuzuje podezření z porušení zákona, vystavujete se riziku, že jej administrátor smaže.

Čtvrtek 6. 8. 2020, včera měl(a) svátek Kristián

RSS Manifest Redakce Registrace Reklama Pro média Kontakt