Německá dělnická strana byla přejmenována na Národně socialistickou německou dělnickou stranu (NSDAP)

Německá dělnická strana byla přejmenována na Národně socialistickou německou dělnickou stranu (NSDAP) zdroj: Wikipedia.org

24. 2. 2012, 17:06 | Jiřina Nováková

stalo se 24. února 1920 ½ 20. stol.

Mnichov – Německá dělnická strana (DAP), založená v lednu loňského roku, byla dnešním dem přejmenovaná na Národně socialistickou německou dělnickou stranu (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei – NSDAP).

Programem NSDAP, který staví na šovinismu, předpokládá odmítnutí Versailleské smlouvy a vytvoření Velkého Německa či zestátnění podniků.

Podstatou programu je vize Velkého Německa, jemuž budou navráceny jeho kolonie a pomocí dalších územních nároků se stane znovu světovou velmocí. Doslovný program NSDAP rozeslalo vedení strany v tiskové zprávě:

Program NSDAP

Program NSDAP je časovým programem. Její vůdcové odmítají po dosažení cílů, vytčených tímto programem, určovat nové cíle, a to pouze za účelem umožnit na základě uměle vystupňované nespokojenosti mas další existenci strany.

 1. Požadujeme na základě práva na sebeurčení národů sjednocení všech Němců a vznik Velkého Německa.
 2. Požadujeme zrovnoprávnění německého národa s ostatními národy a zrušení Versailleské a Saintgermainské mírové smlouvy.
 3. Žádáme zem a půdu (kolonie) pro obživu našeho lidu a usídlení přírůstku našeho obyvatelstva.
 4. Státním občanem může být pouze soukmenovec. Soukmenovec je pouze ten, která má německou krev, bez ohledu na vyznání. Žádný Žid nemůže proto být soukmenovcem.
 5. Kdo není státním občanem, může žít v Německu pouze jako host a musí podléhat cizineckým zákonům.
 6. Právo rozhodovat o řízení státu a jeho zákonech může příslušet pouze státním občanům. Proto žádáme, aby každý veřejný úřad, lhostejno jaký, ať již v Říši, zemi nebo obci, byl vykonáván pouze státními občany. Bojujeme proti zkorumpovanému parlamentnímu hospodářství a obsazování úřadů pouze podle potřeby stran, bez ohledu na charakter a schopnosti uchazeče.
 7. Žádáme, aby se stát zavázal v první řadě, že zajistit možnosti výdělku a životní perspektivy státních občanů. Pokud není možné uživit všechny příslušníky státu, je třeba vykázat z Říše příslušníky cizích národů (ty, kteří nejsou státními občany).
 8. Je třeba zabránit každé další imigraci ne-Němců. Požadujeme, aby všichni ne-Němci, kteří se přistěhovali do Německa po 2. srpnu 1914, byli ihned přinuceni opustit Říši.
 9. Všichni občané státu musí mít stejná práva a povinnosti.
 10. První povinností každého občana státu musí být (produktivní) duševní nebo tělesná práce. Činnost jednotlivce nesmí ohrožovat zájmy celku, ale naopak musí probíhat v rámci celku a ku prospěchu všech. Proto požadujeme:
 11. Zrušení bezpracných příjmů, získaných bez vynaložení úsilí, tj. odstranění úrokové poroby.
 12. S ohledem na nesmírné oběti na majetku a krvi, které požaduje každá válka na svém lidu, musí být osobní válečné obohacování označeno jako zločin proti národu. Proto požadujeme restituci válečných zisků, a to bez zůstatku.
 13. Požadujeme zestátnění všech (dosud) vzniklých trustů (podniků).
 14. Požadujeme rozdělení zisků velkopodniků.
 15. Požadujeme vytvoření velkorysého systému péče o staré občany.
 16. Požadujeme vytvoření zdravého středního stavu a jeho podporu, okamžité zespolečenštění velkých obchodních domů a jejich pronajmutí za nízké ceny malým živnostníkům, co největší zohlednění všech malých živnostníků při dodávkách státu, zemím nebo obcím.
 17. Požadujeme pozemkovou reformu, přizpůsobenou našim národním potřebám, vytvoření zákona o vyvlastnění půdy pro veřejně prospěšné účely bez náhrady. Požadujeme odstranění pozemkové daně a zabránění spekulacím s půdou.
 18. Požadujeme nemilosrdný boj proti těm, kteří svou činností poškozují společné zájmy. Sprosté zločince, lichváře, šmelináře a jim podobné je třeba potrestat smrtí, a to bez ohledu na jejich vyznání a rasu.
 19. Žádáme, aby bylo římské právo, sloužící materialistickému světovému názoru, nahrazeno německým obecným právem.
 20. Aby bylo každému schopnému a pilnému Němci umožněno dosáhnout vyššího vzdělání a tím také vedoucího postavení, musí se stát postarat o důkladné budování naší lidově-vzdělávací soustavy. Učební osnovy všech vzdělávacích zařízení je třeba přizpůsobit potřebám praktického života. Pochopení státní myšlenky je třeba podporovat již od počátku školní výchovy (v občanské výchově). Žádáme, aby bylo zvláště nadaným dětem chudých rodičů bez ohledu na jejich stav nebo postavení poskytnuto vzdělání na náklady státu.
 21. Stát se musí postarat o povznesení zdraví lidu, a to ochranou matky a dítěte, zákazem práce mladistvých, zvyšováním tělesné zdatnosti na základě povinné tělesné a sportovní výchovy ze zákona, větší podporou všech spolků, které se zabývají fyzickou výchovou mládeže.
 22. Požadujeme odstranění žoldnéřského vojska a vytvoření lidové armády.
 23. Požadujeme uzákonění boje proti vědomým politickým lžím a jejich rozšiřování v tisku. Pro vytvoření německého tisku, požadujeme, aby:
  1. všichni spisovatelé a spolupracovníci novin, které vycházejí v německém jazyce, museli být soukmenovci,
  2. vydávání neněmeckých novin podléhalo výslovnému povolení státu. Tyto noviny nesmí být tištěny v německém jazyce,
  3. bylo ne-Němcům zákonem zakázáno finančně se podílet na vydávání německých novin nebo je ovlivňovat. Jako trest za takový přestupek požadujeme takový novinářský podnik zavřít a ne-Němce, kteří se na něm podíleli, okamžitě vykázat z Říše. Noviny, které by se prohřešily proti obecnému zájmu, je třeba zakázat. Požadujeme zákonný boj proti takovému uměleckému nebo literárnímu směru, který působí na život našeho lidu rozkladným vlivem, a uzavření všech institucí, které se prohřešily proti výše uvedeným požadavkům.
 24. Požadujeme svobodu všech církevních vyznání ve státě, pokud tato neohrožují jeho existenci nebo se neprohřešují proti mravnosti a morálce germánské rasy. Strana jako taková zastává stanovisko pozitivního křesťanství, ale neváže se na určité vyznání. Bojuje proti židovsko-materialistickému duchu v nás a mimo nás a je přesvědčena, že trvalé ozdravení našeho lidu se může dít pouze zevnitř na základě: Všeobecný zájem stojí před zájmem jednotlivce.
 25. Pro splnění všech těchto požadavků požadujeme: vytvoření silné centrální moci Říše, bezpodmínečnou autoritu politického ústředního parlamentu nad celou Říší a jejími organizacemi obecně. Vytvoření stavovských a profesních komor za účelem provádění rámcových zákonů, vydaných státem, v jednotlivých spolkových státech.

Vůdcové strany slibují, že budou bezohledně postupovat s cílem realizace předešlých bodů, a to v případě nutnosti i s nasazením vlastních životů.

Co předcházelo vzniku  NSDAP

31. července 1919 byla v Německu přijata Výmarská ústava a vznikla federativní parlamentní republika. Zákonodárnou moc tvoří Říšský sněm (dolní sněmovna), do nějž se volí poměrným způsobem a každý poslanec představuje 60 000 voličů a Říšská rada (horní sněmovna), kde se schází zástupci 17 spolkových států. Výkonnou moc představuje kabinet s kancléřem v čele. Prezident  je volen na 7 let a jmenuje a odvolává kancléře. Právo volit mají všichni němečtí občané, kteří jsou mužského pohlaví a starší 20 let.

Rok po skončení první světové války, ve které Německo stálo na straně poražených, zakládá vlastenecký agitátor Anton Drexler a sportovní novinář Karl Harrer v Mnichově Deutsche Arbeiterpartei (DAP). Pro německý stát to nebyla a není ideální doba. Zemi vyčerpala válka a vzniklý poválečný chaos. Navíc je na spadnutí ratifikace Versailleské mírové smlouvy, jež posune hranice v neprospěch Německa.

Křištálová kouleVěštecká koule

Do čela  NSDAP se 29. července 1920 postaví Hitler. Za měsíc od svého zvolení založí Tělovýchovný a sportovní odbor – předchůdce nechvalně známé SA (Sturmabteilung – úderné jednotky). Bude tak mít v rukou polovojenskou jednotku proti demokratickým a socialistickým vlivům.

Velmi brzy se projeví Hitlerovo politické nadání a dosáhne toho, že v červenci 1921 bude  zvolen předsedou strany s přiznanými diktátorskými pravomocemi. Adolf Hitler poznává význam  symbolů, mýtů a rituálů, které prohloubí víru ve stranu a zakoření tak v lidech nacismus. Důkazem budou  uniformy s insigniemi, stranická shromáždění i pozdrav, který bude zakázaný – „Heil Hitler”.

NSDAP bude masovou politickou stranou s přísnou hierarchií a rozdělením moci, jež bude využívat  ideologické integrace všech občanů a militarizované mystiky.

Adolf Hitler se projeví jako mstitel a mírotvorce všem, kteří se obávají pustošení a rozvratu ze strany vládnoucího nacismu. Smrt prezidenta Hindenburg se stane příležitostí definitivně upevnit mocenskou strukturu nacistického režimu. Tím se završí architektura moci, která potvrdí  Hitlerovo vůdcovství nejen ve straně, ale také ve státní moci.

Führerprinzip (vůdcovský princip) se promění z teoretického plánu v  autoritativní administrativní systém. Vůdce se stane nejen vrcholným představitelem politické moci, ale také výrazem vůle státu a německého národa, nejvyšším zdrojem práva. Tím bude potvrzena jeho diktatura nejen funkční, ale také osobní.

Poznámka redakce: Přiložené logo NSDAP obsahující hákový kříž (svastiku) slouží pouze k ilustračnímu účelu článku zabývající se vznikem NSDAP. V žádném případě se nejedná o podporu ani propagaci nacismu.

Zdroj: Wikipedia.org; Walter HOFER: Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945. Fischer: Frankfurt am Main 1957, str. 28-31.

Témata: nacismus, NSDAP, politická strana, založení

špatnýpřijatelnýdobrývelmi dobrývynikající

Diskuse

Přidat komentář

Příspěvky uveřejněné v diskusním fóru vyjadřují názory čtenářů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost. Neaktuality.cz má ale zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Pokud Váš komentář obsahuje urážky, pomluvy, výhrůžky, vulgarismy, spamy nebo vzbuzuje podezření z porušení zákona, vystavujete se riziku, že jej administrátor smaže.

Pátek 5. 3. 2021, včera měl(a) svátek Stela

RSS Manifest Redakce Registrace Reklama Pro média Kontakt